Tinkisso Contemporary Kitchen Taps, Gold of Black Kitchen Mixer Tap